Beckman Juridik

Beckman Juridik kan hjälpa dig med all juridik kring ett dödsbo och andra frågeställningar inom familjerätt, avtalsrätt, fastighetsrätt och skatterätt. Det är aldrig fel att planera, särskilt inte om du har barn kan det vara väldigt viktigt att se till att din vilja är känd — och har juridisk tyngd.

När någon avlidit är det många juridiska bestyr som måste tas om hand, däribland bouppteckningen och arvskiftet. Många blandar ihop begreppet bouppteckning med arvskifte, men det är inte samma sak.

  • Bouppteckningen är den handling som visar vilka som är dödsbodelägare och utgör underlag för att tillgångarna blir fördelade på rätt sätt mellan dessa. Bouppteckningen innehåller vidare en värdering av samtliga tillgångar och skulder i dödsboet per dödsdagen liksom uppgifter om vilka konton och värdepapper som finns. Bouppteckningen måste uppvisas för att kunna sälja fastigheter och värdepapper samt för att kunna avsluta bankkonton. En bouppteckning är obligatorisk.
  • Arvskiftet är den handling som i detalj visar vad var och en av dödsbodelägarna ärver. Arvskiftet skall godkännas och undertecknas av alla arvingar. Ett skriftligt arvskifte är inte obligatoriskt men rekommenderas alltid om flera arvingar finns. På så vis slipper man onödiga diskussioner i framtiden om vem som ärvde vad.

Opartiskt

Anlitar du Beckman Juridik kan du vara säker på att allt sköts ordentligt, objektivt, opartiskt och enligt Sveriges Rikes lagar.

Vi arbetar alltid efter god juridisk sed för att alla arvingar ska kunna känna sig trygga.


Bouppteckning

När vi hjälper till med bouppteckningen sammanställer vi, med hjälp av uppgifter från bouppgivaren, ett bouppteckningsförslag som vi presenterar vid själva förrättningen. Därefter färdigställs bouppteckningen av oss och sänds för godkännande och undertecknande av bouppgivaren. Det brukar ta en till två månader. Bouppteckningen ska därefter inlämnas till skattemyndigheten för registrering. Det tar normalt ca två månader. Sammantaget får man räkna med att det går fyra till fem månader från bouppteckningsförrättningen fram till en registrerad och klar bouppteckning.


Arvskifte

När vi hjälper till upprättar vi en arvskifteshandling som samtliga dödsbodelägare får godkänna och skriva under. Därefter ser vi till att arvet fördelas mellan arvtagarna. Vi kan även hjälpa till med exempelvis likvidering av fastigheter, bilar och annat arvegods.

Medan du lever

Har du tänkt på vem som ska ärva dig? Och vem som ärver om du inte skriver testamente eller samboavta?

Ofta blir det inte alls som du tänkt dig, särskilt inte med dagens familjestrukturer. Välkommen in och prata med våra kunniga jurister!


Förvaltning av dödsbo

Beckman Juridik kan hjälpa dig redan från början med förvaltning av dödsbo. När vi hjälper till med dödsboförvaltningen kan vi garantera att allt blir ordentligt och objektivt handlagt.

Vi kan också hjälpa till med delar av förvaltningen, exempelvis ändringar av lagfart och fastighetslån och andra uppkomna frågor i de fall en fastighet övergår till efterlevande make eller maka eller annan dödsbodelägare.


Testamente

Många väljer att upprätta ett testamente som reglerar vem som skall ärva vad. Familjesituationen är idag i många fall mer komplicerad än tidigare. Oavsett vilket eller vilka skäl som finns för att skriva testamente bör man söka professionell hjälp. Det uppstår alldeles för ofta situationer där felaktigt eller bristfälligt skrivna testamenten inte får avsett utfall då man inte känt till de lagregler som påverkar arvet. Dessutom bör testamentet vara utformat så att tolkningsproblem inte uppstår.

Originaltestamenten finns inte registrerade vid någon myndighet. Det innebär att det är viktigt hur testamentet förvaras så att originalet kommer fram vid ett dödsfall. En kopia räcker som regel inte. En auktoriserad begravningsbyrå erbjuder trygg förvaring och bevakning av testamentet i Livsarkivet.


Sambor

Reglerna som rör sambor finns i sambolagen. De behandlar endast gemensam bostad och bohag. Övriga tillgångar som t ex bil, båt, fritidshus, och bankmedel berörs inte av dessa regler. Var och en rår över sina tillgångar och vid separation eller dödsfall behåller var och en sina tillgångar och skulder. Sambor ärver inte varandra enligt lag. För att sambor skall ärva varandra måste man skriva ett testamente. Detta gäller även sambor med gemensamma barn.

Genom ett samboavtal kan parterna avtala bort sambolagens regler.